Gwarancja Schuberth

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI ORAZ OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

SCHUBERTH GmbH (dalej: "Schuberth") udziela świadczeń w zakresie gwarancji producenta (dalej: "Program Gwarancyjny Schuberth") klientom końcowym, którzy zakupili kaski motocyklowe wymienione w punkcie 1.1. jeśli poniższe wymagania zostały spełnione. Świadczenia te powinny istnieć w uzupełnieniu do gwarancyjnych roszczeń prawnych.

Poniższe Zasady i Warunki umowy stosuje się do uczestnictwa w programie gwarancyjnym Schuberth:

1. PRODUKTY OBJĘTE PROGRAMEM GWARANCYJNYM SCHUBERTH, ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Program gwarancyjny Schuberth stosuje się do wszystkich modeli kasków Schuberth.
1.2. Program gwarancyjny Schuberth obejmuje cały świat.

2. ZAKRES PROGRAMU GWARANCYJNEGO SCHUBERTH, PROGRAM UBEZPIECZENIA OD WYPADKU

2.1 Program gwarancyjny Schuberth jest ważny przez okres pięciu (5) lat, począwszy od dnia, w którym nowy produkt został zakupiony przez klienta końcowego od dealera.
2.2 Ryzyko i szkody objęte programem gwarancyjnym Schuberth
Wady materiałowe i fabryczne kasku Schuberth posiadanego przez uczestnika są pokryte w przypadku prawidłowego użytkowania.
2.3 Ryzyko i szkody nie objęte programem gwarancyjnym Schuberth. Wszelkie inne ryzyka i uszkodzenia nie są objęte programem gwarancyjnym Schuberth; Powyższą zasadę stosuje się w szczególności do:
2.3.1 Kaski uszkodzone w wypadku (tylko program ubezpieczenia od wypadku zgodnie z punkterm 2.5. stosuje się w tym przypadku)
2.3.2 Rysy na wizjerze / osłonie przeciwsłonecznej / skorupie kasku.
2.3.3 Błędy konserwacji i uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (zamierzone lub niezamierzone).
2.3.4. Samo uszkodzenie lakieru lub zadrapania, które nie zakłócają funkcjonowania kasku.
2.3.5. Zwykle zużycie.
2.3.6. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej konserwacji
2.3.7. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego montażu sprzętu i akcesoriów, a także uszkodzenia spowodowane instalacją słabej jakości, szkodliwego albo niezgodnego sprzętu i akcesoriów innych firm nie opatrzonych znakiem towarowym Schuberth.
2.3.8. Szkody spowodowane przez ingerowanie lub modyfikacje kasku.
2.4 Prawidłowy dobór rozmiaru kasku leży po stronie kupującego, ponieważ subiektywna ocena komfortu i dopasowania nie stanowi postawy do roszczeń gwarancyjnych
2.5 Korzyści z programu gwarancyjnego Schuberth są również wykluczone, jeżeli uczestnik umyślnie lub nieumyślnie powoduje ryzyko lub uszkodzenia pokryte zgodnie z punktem 2.2
2.6 Ponadto, ubezpieczenie wypadkowe powinny być udzielane zgodnie z warunkami punktu 4.

3. ROSZCZENIA GWARANCYJNE PROGRAMU GWARANCYJNEGO SCHUBERTH W PRZYPADKU USZKODZEŃ I DOMAGANIE SIĘ ICH UZNANIA

3.1 W celu otrzymania świadczenia gwarancyjnego, klient końcowy musi przedstawić zgłoszenie zainteresowanego z potwierdzeniem rejestracji kasku (patrz punkt 3.2) i / lub z dowodem jego zakupu u autoryzowanego sprzedawcy marki Schuberth.
3.2 Złożenie dowodu zakupu lub innego odpowiedniego dokumentu nie jest wymagane, jeżeli klient końcowy został pomyślnie zarejestrowany online, aby uczestniczyć w programie gwarancyjnym Schuberth pod adresem [http://www.schuberth.com/index.php?id=214], a następnie przesłał odpowiedni dokument. Podczas rejestracji potwierdzenie wysyłane jest wiadomością do klienta końcowego, na wskazany przez niego adres e-mail. Ten e-mail zawiera łącze, które musi zostać potwierdzone w celu aktywowania konta klienta.
3.3 O ile to możliwe klient końcowy powinien dodać krótki, pisemny opis wady produktu wraz z nazwą modelu, numerem ECE oraz rozmiarem.
3.4 Użytkownik końcowy musi również dodać swoje imię, pełny adres, a także numer telefonu pod którym można się z nim skontaktować w ciągu dnia.
3.5 Jeżeli roszczenie z programu gwarancyjnego Schuberth istnieją zgodnie z tymi przepisami, SCHUBERTH naprawi lub wymieni produkt lub zwróci kwotę zakupu według własnego wyboru. Roszczenie to będzie obsługiwane przez autoryzowanego sprzedawcę Schuberth.

4. SPECJALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W GWARANCYJNYM PROGRAMIE UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO ZGODNIE Z PUNKTEM 2.5

4.1 Aby wziąć udział w programie ubezpieczenia wypadkowego, klient końcowy musi, oprócz wymagań wymienionych w punkcie 3, przedstawić swój dowód osobisty / paszport, jak również formularz zgłoszenia wypadku od policji do jego / jej autoryzowanego sprzedawcy. Dla obszarów handlowych Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Włoch, wyżej wymienione dokumenty muszą być przesyłane bezpośrednio do: SCHUBERTH GmbH, Stegelitzer Str. 12, 39126 Magdeburg, Germany.
4.2 Użytkownik końcowy zgadza się na pokrycie kosztów 1/3 (jednej trzeciej) wysokości ceny zakupu, na podstawie rekomendowanej ceny marki Schuberth stosownej do roku wypadku.
4.3 Jeżeli dostarczone informacje są błędne lub niepełne, klient końcowy nie jest uprawniony do serwisu zgodnie z punktem 5.

5. KORZYŚCI Z PROGRAMU UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO ZGODNIE Z PUNKTEM 2.5

5.1 Jeżeli świadczenia zostają przyznane z programu ubezpieczenia wypadkowego według punktu 2.5, klient końcowy powinien otrzymać nowy kask motocyklowy, który odpowiada uszkodzonemu modelowi bezpośrednio od swojego autoryzowanego sprzedawcy marki Schuberth lub bezpośrednio od Schuberth GmbH dla obszarów sprzedaży na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Włoch. Jeśli autoryzowany sprzedawca nie ma danego modelu kasku w sklepie, powinien zamówić odpowiedni model od importera.
5.2 Po otrzymaniu nowego kasku, koszt zakupu (punkt 4.2), należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy lub bezpośrednio do Schuberth GmbH dla obszarów sprzedaży w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i we Włoszech.
5.3 Jeśli model nie jest już produkowany, uczestnik otrzymuje porównywalny model w tym samym przedziale cenowym.

6. WYKORZYSTANIE I UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych klienta odbywa się zgodnie z polityką prywatności SCHUBERTH GmbH ujawnionych w trakcie rejestracji na stronie internetowej. Dane osobowe niezarejestrowanych odbiorców końcowych będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania roszczeń gwarancyjnych bez ich odrębnej zgody.

7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU GWARANCYJNEGO SCHUBERTH

SCHUBERTH GmbH zastrzega sobie prawo do zakończenia programu gwarancyjnego Schuberth w dowolnym momencie. Po zakończeniu przypadki gwarancji, produktów które zostały zakupione po dacie zakończenia nie będą już przyjmowane. Nie ma to wpływu na udział uprzednio zarejestrowanych klientów lub wcześniej zawartych umów zakupu z roszczeniem gwarancyjnym.

8. PRAWNE ROSZCZENIA GWARANCYJNE

W przypadku wystąpienia wady w kasku Schuberth w ciągu pierwszych 2 lat po dacie zakupu, klient końcowy ma prawo dochodzić roszczeń prawnych gwarancji w stosunku do sprzedawcy u którego zakupił kask jako dodatek do gwarancji. Roszczenia te nie są ograniczone w ramach programu gwarancyjnego Schuberth.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Właściwym prawem regulującym program gwarancyjny Schuberth jest wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.
9.2 Miejscem jurysdykcji, będzie Magdeburg jeżeli:
9.2.1 klient końcowy jest kupcem;
9.2.2 Klient nie posiada ogólnego miejsca jurysdykcji w Republice Federalnej Niemiec lub przenosi miejsce stałego zamieszkania lub pobytu poza teren objęty przez Republikę Federalną Niemiec.
9.2.3 miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu strony, na której wierzytelność ma być dokonana nie jest znane w danym czasie wykonania.